Тръжна документация

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Високопроизводителна линия за производство на ролни консумативи с мултицветен печат

публична покана

методика за оценка

оферта

проект на договор

приложение към договор

изисквания оферти

декларация


«