За нас

Благодарение на нашите европейски партньори и лоялни клиенти, Софтком ООД е една от водещите фирми за производство на ролни консумативи. Ние разчитаме на нашия квалифициран и мотивиран екип от специалисти, който отговаря за асортимента, качеството и постоянната наличност.

За да отговорим изцяло на нуждите на нашите клиенти, Софтком извършва изработка на ролки и етикети в един или два цвята. Предлагаме касови апарати и електронни везни. Извършваме гаранционен и извън гаранционен сервиз на тези устройства.

Винаги можете да разчитате на нашия квалифициран екип, който ще Ви улесни при Вашия избор. Разполагаме със собствен транспорт, с който извършваме доставки до нашите клиенти.

Нашата мисия е:

"Точно, кoректно и бързо изпълнение на Вашите поръчки."    /h2>

Нашите приоритети са:

  • Индивидуално отношение към клиентите
  • Перфектна работа в интерес на клиента
  • Специални преференции за дългогодишните клиенти и за ефективните бизнес партньорства
  • Непрекъснато да разширяваме предлаганите продукти и услуги

Един от ключовите елементи за развитието и конкурентноспособността на Софтком ООД са иновациите, благодарение на които непрекъснато усъвършенстваме нашите продукти, процеси и услуги. За да удовлетворим потребностите и очакванията на нашите клиенти ние изградихме своя ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, чиято политика е насочена към непрекъснат икономически растеж, устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда, както и осигуряване и управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Фирмата притежава интегрирана система за управление на качеството и околната среда ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008.

„Софтком“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-3.001-0415

Договор №: BG16RFOP002-3.001-0415-C01

Наименование на проекта: Енергийна ефективност в „Софтком“ ООД

Дата на сключване на договора: 15.11.2017 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 15.04.2019 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 17 месеца

Място на изпълнение: България, Северна и източна България, Северен централен, Велико Търново, Свищов, гр.Свищов

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 2 122 050.00 лв. 

Размер на БФП (в лева): 1 485 435.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 636 615.00 лв.

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 1 262 619.75 лв.

Процент на съфинансиране от Съюза: 70%

Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към обновление и усъвършенстване на технологиите и производствените процеси, чрез инвестиции в по-­ресурсно ефективни, по-­производителни и по-­енергийно ефективни мощности, чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на фирмата. За постигането на тази цел компанията е възложила да бъде извършено обследване за енергийна ефективност.

За подобряване на енергийната си ефективност и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160, дружеството инвестира в извършването на енергиен одит по образец, ново производствено оборудване и в консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001.

Предвидените машини ще са с технически параметри в съответствие с предписаните в одита мерки. След успешната реализация на дейностите по проекта, фирмата ще засили конкурентоспособността си чрез намаляване на енергоемкостта на производството и повишаване на производителността.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В „СОФТКОМ“ ООД С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-3.001-0415-C01.